Tlačové správy

EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO „OSLAVA LESA“

DEŇ ZEME
v piatok 26. 04. 2019
Námestie slobody v Prievidzi

Program:
9.30 slávnostné otvorenie
„Promenáda lesa“ sprievod žiakov
prezentačné stánky- organizácie zamerané na ochranu prírody
10.00 program škôl a hostí na javisku
Ekofilm „Nesmrteľný les“ a beseda s E. Balážom zasadačka MsÚ (Slovenská
poisťovňa)
„Odkaz Zemi“- vytvoria ho účastníci (maľovanie na plátno)
11.30 vyhodnotenie Ekoroku s Nestlé Slovensko 2019
12.00 ukončenie

Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv Dňa Zeme žiaci siedmich prievidzských základných škôl prezentovať svoje ekologické aktivity a projekty, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2018/2019 v rámci projektu Ekorok s Nestlé Slovensko „Oslava lesa“. Tento projekt už 16. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ) v Prievidzi a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia, zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít, a tým zvýšiť ich vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody.

V tomto školskom roku sa žiaci venovali téme „Oslava lesa“. Každá škola si vybrala zameranie, obsah a formy aktivít podľa toho, čo považovala za najdôležitejšie pri ochrane prírody. Okrem zberu papiera, batérii, triedenia odpadu, šetrenia vody, deti čistili prírodu, sadili stromčeky, zisťovali ako žijú ohrozené druhy zvierat a realizovali veľa iných aktivít, o ktorých pravidelne informovali na svojich internetových stránkach a CVČ. Novinkou tohto ročníka je sprievod žiakov „Promenáda lesa“, prezentácia organizácií zameraných na ochranu prírody na Námestí slobody ( Štátne lesy – Lesná pedagogika, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ZOO Bojnice, SZOPK Prievidza – Včely v meste a Vtáky v meste, Zelený bicykel, atď.) a beseda s Erikom Balážom spojená s premietaním jeho filmu „Nesmrteľný les“.

Mohlo by vás zaujímať aj nasledovné:

Viac v rubrike:Tlačové správy